Početna strana               

3. STRUKTURNO KABLIRANJE LAN MREŽE I KONFIGURISANJE OPREME

 Implementacija treba da obezbedi sledeće:

-  povezivanje postojeće tri lokacije, tri pogona, u rasponu od 10-tak km  (SkicaMreze) u funkcionalno jedinstvenu LAN mrežu, L3 VPN, kabliranje; konfigurisanje aktivne mrežne opreme;

-    mreža treba inicijalno da opsluži 52 računara. - PristupnaMesta

-    podešavanje servera za administraciju mreže

-   podešavanje sistema za arhiviranje podataka

-    pristup Internet-u sa određenog broja računara u mreži

-    implementaciju mera sigurnosti mreže (zaštite od napada iz WAN-a) – antivirusni program i sl.

-   obuku korisnika

Obezbeđen je priključak za Internet, optički na centralnoj lokaciji i ADSL priključci u dva udaljena pogona.

Planovi pojedinih pogona su dati u prilozima, na kojima su naznačena mrežna mesta kao i mesta sa prisutnim prema WAN mreži.

Lokacija1

Lokacija2

Lokacija3

Server i backup sistem će se nalaziti na centralnoj lokaciji (Lokacija1 - pogon1).

Izvođač treba da omogući opertaivno funkcionisanje mreže na opremi, koju obezbeđuje Naručilac.

Ponuda mora sadržati rok izvođenja radova kao i garantni period.