30.10.2023.     70 GODINA RADA I POSTOJANJA27.6.2024. god.

 

ODRŽANA XXII - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

- ZAPISNIK SA XXII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

 

Odluke donete 24.6.2024. godine, na XXII redovnoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

 

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI - vanredne sednice

- Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg FI za 2023.godinu

- Odluka o pokriću gubitka redovnog godišnjeg FI za 2023.godinu

- Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2023.godinu

- Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju FI Društva za 2024.godinu

 


17.6.2024. god.

FAP Korporacija a.d. Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2024. godini, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeću opremu:

 

 1. CNC bušilica-glodalica (Borverk)

 2. Uređaj za indukciono kaljenje

 3. Plazma rezačica - 4 kom

 4. Pneumatska brusilica – 14 kom

 5. Industrijski kompresor za vazduh

 6. Stubna konzolna dizalica – 5 kom

 7. Uređaj za plazma (jonsko) nitriranje

 8. Gasna stanica – 3 kom

 9. Uređaj za reglažu trapa

 10. Mašina za čišćenje podova sa čatkama

 

Rok za dostavljanje ponuda je od  17.06. do 01.07.2024.godine.
 

Za svaku poziciju iz oglasa potrebna je zasebna ponuda.

 Detaljne karakteristike opreme


14.6.2024. god.

ZAPISNIK SA XXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 5.6.2024.godine

 


24.5.2024. god.

 

POZIV ZA XXII - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

24.6.2024. godine

 

 - ODLUKA NO O SAZIVANJU XXII - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u ponedeljak  24.6.2024. godine u 13  časova u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke, sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XXI (dvadesetprve vanredne sednice Skupštine, održane 5.6.2024.godine)

4.  

Rezmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period 

maj 2023.godine - maj 2024. godine

- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
5.

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.godinu

- Bilans stanja 2023. FAP
- Bilans uspeha 2023. FAP
- Statistički izveštaj za 2023.godinu
- Posebni podaci za 2023. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2023. godinu
6.   Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.godinu
7.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2023.godinu
8.   Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju FI Društva za 2024.godinu
- Izbor eksternog revizora

 

Izvestilac po tačkama: 4 Sekretar Društva; 5, 6, 7 i 8 Ljiljana Simović-Raković.

 

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini akcionara  upućuje se dana 24.5.2024. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida, na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 14.6.2024. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na Internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu Skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 19.6.2024. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XXII (dvadesetdrugu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara, zakazanu za 24.6.2024. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 - Detaljnije...

 


14.5.2024. god.

 

POZIV ZA XXI - VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

5.6.2024. godine

 

 - ODLUKA NO O SAZIVANJU XXI - VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u utorak  5.6.2024. godine u 12  sati u Beogradu, u prostorijama Vojno-tehničkog instituta u Ulici Ratka Resanovića br. 1, sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2. Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XX (dvadesete) redovne sednice Skupštine, održane 27.6.2023. godine - Zapisnik

4.

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora od 8.5.2024. godine, kojom se ovlašćuje Generalni direktor za davanje izjave o otuđenju nepokretnosti.

 

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini akcionara  upućuje se dana 14.5.2024. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida, na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 26.5.2024. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu Skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 30.5.2024. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XXI (dvadeset prvu) - vanrednu sednicu Skupštine akcionara, zakazanu za 5.6.2024. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 - Detaljnije...

 


8.4.2024.god.

FAP Korporacija a.d. Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2024. Godini, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za sledeću opremu:

 

 1. CNC glodalica vertikalna

 2. CNC strug

 3. Čeoni elektro viljuškar 3t - 2 kom

 4. Stubna bušilica

 5. Aparat za zavarivanje - 8 kom

 6. Radijalna bušilica

 7. Uređaj za savijanje lima sa valjcima

 8. Mašina za lasersko sečenje

 9. Peskara

 10. Farbara

 

Rok za dostavljanje ponuda je od  08.04. do 22.04.2024.godine.
 

Za svaku poziciju iz oglasa potrebna je zasebna ponuda.

 

Detaljne karakteristike opreme

 


18.3.2024.god.

 

FAP Korporacija a.d. Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2024.godini, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu projektno tehničke dokumentacije i izvođenje radova za ''IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA'' u Pogonu 1 FAP-a u Priboju, KP 1524/3 KO Priboj.


Ponuda treba da sadrži:

  Opšte uslove vezano za izgradnju objekata:

- rok za izgradnju novih objekata,

- rok za rekonstrukciju teretne kapije,

- način plaćanja,

- referens listu ponuđača,

- cenu izgradnje svakog pojedinačnog objekta po sistemu ''ključ u ruke'', sa izradom projektno tehničke dokumentacije - IDP  idejni projekat, sa snimanjem postojećeg stanja za objekte koji se rekonstruišu, a za nove objekte investitor obezbeđuje topografsko katastarske podloge.

 

  Posebne uslove, koje treba da zadovolji ponuđač:

- najmanje 5 godina uspešnog poslovanja,

- da je u zadnjih 5 godina imao promet 5.000.000 €,

- da je registrovan u APR-u za ovu delatnost (građevina) i da dostavi izvod iz APR-a, ne stariji od 30 dana,

- referens lista koja sadrži: vrstu objekata, opis radova, naziv investitora, poslove koje su radili i imali u ovoj oblasti,

- pozitivan bilans za poslednje 3 godine,
- licence za izvođenje radova i projektovanje, za zaposlene inženjere,

- bonitetna ocena uspeha za poslednje 3 poslovne godine.

 

Iz postupka poziva za prikupljanje ponuda isključiće se ponuđač koji je netačno prikazao činjenice u vezi ispunjenosti uslova.

Bodovanje će se vršiti na osnovu kriterijuma koje će izraditi FAP Korporacija a.d. Priboj.

Rok za dostavljanje ponuda je od 18.03.2024. do 05.04.2024. godine do 15h na

e-mail fap@eunet.rs ili dostaviti lično.

U toku prve nedelje trajanja oglasa zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u postojeće stanje objekata  na licu mesta, radnim danima od 12:00-14:00h.

 

DODATNI ZAHTEV

 

Detaljan opis...

 

Geodetska podloga hangara uz stari preseraj

 


22.1.2024.god.

 

PLAN ZA OSTVARIVANJE I UNAPREĐIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 


22.9.2023.god.

 

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb

31330 Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023.godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije,

FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za:

1.   Apkant presu – 600 t

- kom.

 1

 
2.   Rekonstrukciju toaleta

- kom.

15

 

 Više detalja...  

RADNI KOMADI ZA APKANT PRESU:

 - 480804 Model

 - PRESA PELS

Rok za dostavljanje ponuda je od  22.09. - 06.10.2023.godine.

Napomena: Ovim oglasom se poništava oglas od 09.08.2023. god, kada je tražena ponuda za apkant presu od 400 t.


6.9.2023.god.

 

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb

31330 Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023. godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za:

 1. Oprema za kontrolu i merenje
 2. Uređaji za montažu/demontažu i balansiranje točkova                    
 3. Kompleti alata za automehaničare i servisere            
 4. Aparati za zavarivanje – 3 kom
 5. Uređaj za pranje vozila – 1 kom
 6. Sredstva unutrašnjeg transporta ( karete ) – 2 kom
 7. Sistem za separatno grejanje 3 hale, ukupne površine cca 50.000 m2

Više detalja: Karakteristike opreme 

Rok za dostavljanje ponuda je od  06. 09. do 26.09. 2023. godine.


14.8.2023.god.

 

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb

31330 Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023. godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije,

FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za:

1. Informatičku opremu - Detaljan spisak
2. Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sila kočenja kod teretnih vozila sa obrtnim valjcima - kom. 1
3. Mašinu za savijanje cevi, prečnika do Ø50 mm - kom. 1
4. Opremu za pripremu krajeva cevi za hidrauliku i pneumatiku  - kom. 1

Rok za dostavljanje ponuda je od  14.08. - 02.09.2023. godine.

Karakteristike i tehnološke mogućnosti, koje oprema treba da zadovolji, kao i primeri radnih komada su dati u prilozima:

1. Ponude za IT opremu se mogu dostaviti za jednu ili više navedenih stavki.

Ponude za IT opremu se mogu slati na adresu firme ili na email erc@fap.co.rs

Telefon za dodatna pitanja je 064 810 97 81.

 

2. Uređaj za kontrolu, merenje i analizu sila kočenja

 

3. Mašina za savijanje cevi manjeg prečnika i obradu krajeva cevi

 

4. Radni komadi za mašinu za savijanje cevi:

 - 284701

 - 284702

 - 285489

 


9.8.2023.god.

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb

31330 Priboj

fap@eunet.rs

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

OGLAS ZA MAŠINU ZA SAVIJANJE CEVI, APKANT PRESU I VILJUŠKAR

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023.godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za:

 

1. Mašina za savijanje cevi –  do Ø127 mm - kom. 1
2. Apkant presa – 400 t - kom. 1
3. Dizel čeoni viljuškar – 5t   - kom. 1

 

Rok za dostavljanje ponuda je od  09.08. - 29.08.2023.godine.

 

Karakteristike i tehnološke mogućnosti, koje oprema treba da zadovolji, kao i primeri radnih komada su dati u prilozima:

 

- Karakteristike mašine, prese i viljuškara

 

RADNI KOMADI ZA MAŠINU ZA SAVIJANJE CEVI:

 - 281595

 - 284869

 - 285154

 - 286651

 - 286652

 

RADNI KOMADI ZA APKANT PRESU:

 - 480804 Model

 - 480804

 


1.8.2023.god.

 

OGLAS ZA STRUGOVE, BRUSILICE I VILJUŠKARE

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb

31330 Priboj

fap@eunet.rs

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023.godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku strugova, brusilica i viljuškara:

  

   1. CNC strug za obradu poluosovina - kom.1,

   2. CNC strug za obradu doboša i glavčina - kom.1,

   3. CNC brusilica za unutrašnje i čeono brušenje - kom.1,

   4. Električni čeoni viljuškar - kom.3

Rok za dostavljanje ponuda je od  01.08.2023. - 22.08.2023. godine.

Više detalja: PERFORMANSE STRUGOVA, BRUSILICA I VILJUŠKARA


12.7.2023.god.

OGLAS ZA GALVANIZACIJU

FAP Korporacija a.d. Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023.godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za opremanje 3 linije u odeljenju galvnizacije

 1. Linija tvrdog hromiranja,
 2. Linija cinkovanja i
 3. Linija pripreme i fosfatiranja.

U toku trajanja oglasa potrebno je da zainteresovani ponuđači izvrše uvid u postojeće stanje, radnim danima od 07:00-15:00h, gde će dobiti na uvid i potrebnu dokumentaciju. 

Rok za dostavljanje ponuda je 01.08.2023.godine.

MATERIJAL

- Dispozicija galvanizacije

SPECIFIKACIJA OPREME:

- Tvrdo hromiranje

- Linija cinkovanja

- Linija pripreme i fosfatiranje

 

CRTEŽI RADNIH KOMADA ZA HROMIRANJE:

- 346 353 45 10

- 346 421 11 74

- 250634

 

CRTEŽI RADNIH KOMADA ZA CINKOVANJE:

- 381 666 00 28

- 381 666 02 28

- 381 881 08 06

- 278026

 


5.7.2023.god.

OGLAS

FAP Korporacija a.d. Priboj

PIB: 101206591

MB: 07210434

 

U cilju realizacije investicionih projekata u 2023.godini u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, FAP Korporacija a.d. Priboj objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za sanaciju i popravku krova na 2 (dve) proizvodne hale:

 1. Hala Mašinske obrade, testerast krov površine cca 22.000 m2,

 2. Hala Montaže vozila, ravan krov površine cca 15.000 m2.

U toku trajanja oglasa potrebno je da zainteresovani ponuđači izvrše uvid u stanje krovova na licu mesta, radnim danima od 07:00-15:00h, gde će dobiti na uvid i potrebnu dokumentaciju.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 25.07.2023.godine.


4.7.2023.god.

ZAPISNIK SA XX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 27.6.2023.godine

 


27.6.2023. god.

 

- ODRŽANA XX - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete 27.6.2023. godine, na XX redovnoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

 

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIX - vanredne sednice

- tačka 4 Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- tačka 5 Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja

- tačka 6 Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja

- tačka 7 Odluka o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja

- tačka 8 Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju


22.5.2023. god.

 

POZIV ZA XX - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

27.6.2023. godine

 

 - ODLUKA NO O SAZIVANJU XX - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u utorak  27.6.2023. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke, sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XIX (devetnaeste) - vanredne sednice Skupštine, održane 23.11.2022.godine - Zapisnik

4.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period novembar 2022.godine - maj 2023. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
5.   Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2022.godinu
- Izveštaj o reviziji
6.

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.godinu

- Bilans stanja 2022. FAP
- Bilans uspeha 2022. FAP
- Statistički izveštaj za 2022.godinu
- Posebni podaci za 2022. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2022. godinu
7.   Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.godinu
8.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu
- Poslovni plan FAP za 2023.godinu

 

Izvestilac po tačkama: 4 Sekretar Društva; 5, 6, 7 i 8 Ljiljana Simović-Raković.

 

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini akcionara  upućuje se dana 22.5.2023. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida, na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 17.6.2023. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu Skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 21.6.2023. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XX (dvadesetu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara, zakazanu za 27.6.2023. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 - Detaljnije...


16.3.2023. god.

OGLAS

za prodaju nekurentnih zaliha

U skladu sa odlukom Nadzornog odbora FAP Korporacije a.d. Priboj broj 3/7 od 02.03.2023.godine oglašava se prodaja nekurentnih zaliha.

 NAČIN PRODAJE

-Nekurentne zalihe se prodaju u viđenom stanju po cenama koje su navedene u  specifikaciji – pregledu nekurentnih zaliha na sajtu FAP-a.

 - Pregled nekurentnih zaliha može se vršiti svakog radnog dana od 09:00-14:00 h.

 - Plaćanje se vrši avansno pre preuzimanja robe.

 - Prodaja nekurentnih zaliha traje do 20.05.2023.godine.

 - Za sve informacije možete pozvati na telefon  033/455-639;   064/810-97-82;   064/810-98-40

Pogledajte fotografije

Pogledajte spisak nekurentnih zaliha


10.3.2023. god.

OGLAS

 prodaja opreme za proizvodnju čeličnih felni

 

Prodaje se oprema za proizvodnju čeličnih felni:

7,00x20; 8,00x20; 8,5x20; 8,25x22,5 (tubeles); 9,00xR22,5 (tubeles); 22,5x11,75 (tubeles).

 

Oprema se prodaje u viđenom stanju po početnoj ceni od 35.000.000,00 dinara po uslovima i kriterijumimima koji se mogu videti na sledećem linku.

 

 Ponude dostaviti na adresu prodavca:

 FAP KORPORACIJA a.d.,  

 Radnička bb, 31330 Priboj

 Služba marketinga

 najkasnije do 20.03.2023.godine do 13:00h.

 

Sve dodatne informacije vezane za prodaju otpada mogu se dobiti na:

Tel:   033/455-639

e-mail:marketing@fap.co.rs 

 

                  Više detalja...                       


 

6.12.2022. god.

ZAPISNIK SA XIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 23.11.2022.godine


1.12.2022. god.

OGLAS

o prodaji otpada putem prikupljanja ponuda

 

Otpadni papir (dokumentacija i registratori)  -  orijentaciona težina otpada  5-10t

 

 -  Sve zainteresovane firme, licencirane za otkup i promet sekundarnim sirovinama,  svoje ponude za kupovinu otpada mogu da dostave na adresu: 

FAP KORPORACIJA a.d.

Sektor marketinga

Radnička bb

31330 Priboj

 

Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su sledeći:

-   Najveća ponuđena cena za otpadni materijal,

-   Ponuda sa cenom nižom od trenutne tržišne cene neće biti razmatrana,

-   Rok za dostavljanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana oglašavanja na sajtu FAP-a

 

Sve dodatne informacije vezane za prodaju otpada mogu se dobiti na:

Tel:   033/455-639; 064/029-72-82

e-mail:marketing@fap.co.rs 

 

                  Više detalja...

 


24.11.2022. god.

 

- ODRŽANA XIX - VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete 23.11.2022. godine, na XIX vanrednoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

 

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- tačka 5 Odluka o prestanku mandata članova Nadzornog odbora

- tačka 6 Odluka o visini naknade za rad predstavnika državnog kapitala

- tačka 7 Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora

- tačka 8 Odluka o davanju ovlašćenja Generalnom direktoru


2.11.2022. god.

FAP - INFORMATOR O RADU

 


27.10.2022. god.

POZIV ZA XIX - VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

23.11.2022. godine

 

 - ODLUKA NO O SAZIVANJU XIX - VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u sredu  23.11.2022. godine u 13  sati u prostorijama FAP Korporacije a.d. Priboj u Beogradu, Ulica Žorža Klemensoa br. 19 sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVIII (osamnaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 28.06.2022.godine - Zapisnik

4.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period maj-oktobar 2022. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
5.   Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora i imenovanju članova Nadzornog odbora
- Odluka Ministarstva odbrane
- Zaključak Vlade RS
6.

Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predstavnika državnog kapitala u Skupštini Društva

7.   Donošenje Odluke o visini naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
8.   Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora od 21.6.2022. godine kojom se ovlašćuje Generalni direktor za davanje izjave o otuđenju nepokretnosti i o načinu knjiženja

 

Izvestioci: tačka 4, 5, 6 i 7 Sekretar Društva; tačka 8 Ljiljana Simović-Raković.

 

Javni poziv akcionarima za učešće u radu na Skupštini akcionara  upućuje se dana 26.10.2022. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida, na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 13.11.2022. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu Skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 18.11.2022. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XIX (devetnaestu) - vanrednu sednicu Skupštine akcionara, zakazanu za 23.11.2022. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 - Detaljnije...


29.6.2022. god.

ZAPISNIK SA XVIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 28.6.2022.godine


28.6.2022. god.

 

- ODRŽANA XVIII - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete 28.6.2022. godine, na XVIII-oj redovnoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- tačka 5 Odluka o prestanku mandata članova Nadzornog odbora

- tačka 6 Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg FI

- tačka 7 Odluka o pokriću gubitka

- tačka 8 Odluka o poslovanju

- tačka 9 Izbor Revizora

 

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

 


25.05.2022. god.

POZIV ZA XVIII - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

28.06.2022. godine

 

 ODLUKA NO O SAZIVANJU XVIII - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u utorak  28.06.2022. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVII (sedamnaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 29.06.2021.godine - Zapisnik

4.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period   jun 2021. - maj 2022. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
5.   Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora i imenovanju članova Nadzornog odbora
     
6.  

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu

- Bilans stanja 2021. FAP
- Bilans uspeha 2021. FAP
- Statistički izveštaj 01.1.2021. do 31.12. 2021. godine
- Posebni podaci za 2021. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2021. godinu
7.   Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu
8.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
9.  

Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu

- Izbor revizora

 

Izvestilac po tačkama: 6,7,8 i 9 je Ljiljana Simović-Raković, a po tačkama: 4 i 5 Sekretar Društva.

 

Javni poziv za XVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara, je upućen akcionarima dana 25.05.2022. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 18.06.2022. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu Skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 22.06.2022. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XVIII (osamnaestu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.06.2022. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 


13.5.2022. god.

OGLAS

o prodaji otpada putem prikupljanja ponuda

 

Otpadno gvožđe: čelične cevi, čelični profili, čelične ploče i delovi od čelika deblјine preko 3mm  -  orijentaciona težina otpada  67t

 

Rok za dostavlјanje ponuda je 7 (sedam) dana, od dana oglašavanja u listu "Politika".

 

- Komisijsko otvaranje ponuda i odlučivanje o dodeli posla održaće se                       23.05.2022. godine u 13h.

- Ponude se dostavlјaju u zatvorenim kovertama, prisustvo ponuđača nije obavezno. - Kupac je dužan da uplati depozit od 2.100.000,00 dinara na račun 205-153145-45

 

Zainteresovani mogu izvršiti pregled otpadnih materijala radnim danima od

08:00-14:00h.

 

Sve zainteresovane firme, licencirane za otkup i promet sekundarnim sirovinama, svoje ponude za kupovinu otpada mogu dostaviti na adresu:

 

FAP KORPORACIJA a.d.

Sektor marketinga

Radnička bb

31330 Priboj

 

Sve dodatne informacije, vezane za prodaju otpada, mogu se dobiti na:

Tel:   033/ 455-639; 064/810-97-82

e-mail: marketing@fap.co.rs 

 

                                        Fotografije materijala i detalji oglasa...


5.7.2021. god.

ZAPISNIK SA XVII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 29.6.2021.godine


29.6.2021. god.

 

- ODRŽANA XVII - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete 29.6.2021. godine, na XVII-oj redovnoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Odluka o izmeni Statuta

- tačka 5 Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- tačka 6 Usvajanje Finansijskog izveštaja

- tačka 7 Odluka o pokriću gubitka

- tačka 8 Odluka o poslovanju

- tačka 9 Izbor Revizora

 

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

 

- STATUT - prečišćen tekst


28.5.2021. god.

POZIV ZA XVII - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

29.6.2021. godine

 

 ODLUKA NO O SAZIVANJU XVII - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u ponedeljak  29.6.2021. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVI (šesnaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 03.08.2020.godine - Zapisnik

4.   Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
5.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period   jun 2020. - maj 2021. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
6.  

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu

- Bilans stanja 2020. FAP
- Bilans uspeha 2020. FAP
- Izveštaj o ostvarenom rezultatu za 2020. godinu
- Izveštaj o tokovima gotovine za 2020. godinu
- Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020. godinu
- Posebni podaci za 2020. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2020. godinu
7.   Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu
8.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
9.  

Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu

 

Izvestilac po tačkama: 5,6,8,9 i 10 Ljiljana Simović-Raković, a po tačkama: 4 i 5 Sekretar Društva.

 

Javni poziv za XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara, je upućen akcionarima dana 28.5.2021. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 19.6.2021. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 19.6.2021. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XVII (sedamnaestu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.6.2021. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 


8.8.2020. god.

SAOPŠTENJE GRUPACIJE OIS SRBIJE

 

  Grupaciju OIS Srbije čine fabrike koje se bave proizvodnjom naroružanja i vojne opreme i posluju većinskim državnim kapitalom. Zapošlјavamo blizu 17000 radnika, a sa nama sarađuje veliki broj domaćih kooperanata koji zapošlјava još najmanje 20000 lјudi.
              Prosečne zarade u OIS su iznad republičkog proseka i lako se može izračunati koliko porodica živi od onoga što proizvodimo i prodajemo. Naše fabrike se bave težišno proizvodnjom, a ponekada i trgovinom i plasmanom sopstvenih proizvoda. Oko 40 do 45%  ukupnog izvoza se ugovori direktno, a u većem broju slučajeva, baš kao i kod naših kolega u  čitavom svetu, registrovani trgovci pronalaze posao na svetskom tržištu i otkuplјuju naše prozvode koje dalјe plasiraju svojim kupcima. Na domaćem tržištu naše fabrike prodaju proizvode iz sopstvenog programa vojsci i policiji bez posrednika.
              Povodom neprekidnih napada na svaki posao koji zaklјučimo, na svaki dinar koji pošteno i u skladu sa zakonom zaradimo, ovim putem želimo da kažemo javnosti da ti napadi koje trpi naša industrija i naša proizvodnja ne trpe naše kolege u svojim zemlјama. Svaki naš proizvod može da bude prodat tek ako se utrvrdi da ne ide ni u jednu zemlјu koja je pod sankcijama UN. Sve ostale zemlјe su tržište i mi se za prostor i poslove borimo sa moćnijim i bogatitijim od nas. Navikli smo da naše proizvode sa stranih tržišta istiskuju moćni i bogati lobisti ali i za nas je novina da nas sa tržišta isklјučuju domaći lobisti i političari.

Obično nas sapliću u inostranstvu, sada to rade i u Srbiji. Mi ćemo poštovati svaku odluku naše države ali želimo da naglasimo da ni  jedna prodaja oružija nije bez druge strane i da nikome ne možete prodati ni metak da se ne javi uvređeni ili uplašeni sused. Ako nam se zabrani da poslujemo sa svakom zemlјom koja na našem prostoru nema dovolјno jak lobi, onda je sudbina nas i naših porodica veoma neizvesna.


6.8.2020. god.

ZAPISNIK SA XVI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

Formular za glasanje akcionara u odsustvu


5.8.2020. god.

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRANJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 

- PLAN PRIMENE MERA

- POSEBNE PREVENTIVNE MERE

 


4.8.2020. god.

- ODRŽANA XVI - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete na XVI-oj redovnoj sednici Skupštine Društva - po tačkama dnevnog reda:

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Odluka o izmeni Statuta

- tačka 5 Odluka o konverziji duga u kapital

- tačka 6 Odluka o isključenju prava prečeg upisa

- tačka 7 Odluka o usvajanju izveštaja NO

- tačka 8 Odluka usvajanje godišnjeg FI izveštaja

- tačka 9 Odluka o pokriću gubitka

- tačka 10 Odluka o godišnjem poslovanju

 

- STATUT - prečišćen tekst

 


2.7.2020. god.

POZIV ZA XVI - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

3.8.2020. godine

 

 ODLUKA NO O SAZIVANJU XVI - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u ponedeljak  3.8.2020. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XV (petnanaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 24.06.2019.godine - Zapisnik

4.   Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
5.  

Donošenje Odluke o izdavanju pete emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala (konverzija duga u kapital)

6.   Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa
7.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period  maj 2019. - jun 2020. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
8.  

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

- Bilans stanja 2019. FAP
- Bilans uspeha 2019. FAP
- Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu
- Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu
- Izveštaj o promenama na kapitalu za 2019. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2019.
9.  

Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

10.  

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

 

Izvestilac po tačkama: 5,6,8,9 i 10 Ljiljana Simović-Raković, a po tačkama: 4 i 7 Sekretar Društva.

 

Javni poziv za XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara, je upućen akcionarima dana 2.7.2020. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 24.7.2020. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 30.7.2020. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XVI (šesnaestu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 3.8.2020. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument


30.06.2020. god.

OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku horizontalnog obradnog centra

 

Oglas važi od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika" (30. 06.2020.god.).

Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana.

 

Tehnički detalji

Ponuđač  treba da dostavi komercijalno-finansijske uslove isporuke.

Ukoloko Ponuđač zahteva uplatu avansa, potrebno je da navede sredstvo obezbeđenja avansa, kao i visinu zahtevanog avansa, koja mora biti manja od 100%.

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

PIB: 101206591

Matični broj: 07210434

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

emai: kapaciteti@fap.co.rs


13.1.2020. god.

 

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE O FORMIRANJU GRUPACIJA OIS

 

Donošenjem Uredbe Vlade Srbije, koja  je stupila na snagu 8. januara 2020. godine, stvoreni su uslovi, definisani Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, za formiranje grupacije Odbrambena industrija Srbije.   

                                                                                              Detaljnije...


31.12.2019. god.

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
ODBRAMBENE INDUSTRIJE SRBIJE

 


30.12.2019. god.

OGLAS

potrebni radnici metalske i elektro struke

 

FAP Korporacija a.d. Priboj obaveštava zainteresovane radnike metalske i elektro struke (metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač, pogonski električar, operater na CNC mašinama), III i IV stepen stručne spreme, sa ili bez iskustva, da se jave u FAP Korporaciju a.d. Priboj – od 03.01.- 10.01.2020.godine, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u Odeljenje kadrova-kancelarija broj 12 radi prijave za obavljanje traženih poslova.

Razgovor sa prijavljenim kandidatima biće obavljen 14.01.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali Upravne zgrade FAP-a.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 033 455-193 Sekretar Društva.


23.12.2019. god.

OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku radnih stanica, tableta, lap-topova, mrežnih uređaja, serijskih servera i media konvertera

 

Oglas važi od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika".

Rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2019.god.

 

Tehnički detalji:

Potrebna je nabavka sledće opreme:
1.   Radne stanice - Detalji
    - GETAC B300 20 kom  
    - GETAC F110 10 kom  
    - Getac 11-16V, 22-32V VDC vehicle adapter 30 kom  
    - Havis Vehicle Dock 10 kom  
    - Protection film for F110 20 kom  
    - Protection film for B300 20 kom  
2.   Mrežni uređaji - Detalji
    - Viper-220A-T4G, EN 50155 managed Gbps routing switch 10 kom  
    - Power cable M12, 1,5 m 10 kom  
    - Phoenix contact network cable - NBC-MSX/ 2,0-94F/R4AC SCO - 1407472 40 kom  
    - Network cable RJ45-M12 - 1 m 160 kom  
    - Configuration Backup Device USB-M12 10 kom  
3.   Serijski server i media konverteri - Detalji
    - Moxa NPort 5650I-8-DTL-T 10 kom  
    - Moxa PWR-12150-EU-SA-T 10 kom  
    - Moxa WK-35-04 10 kom  
    - Moxa CBL-PJ21NOPEN-BK-30 10 kom  
    - Moxa IMC-21GA-T media converter 20 kom  
    - Мoxa SFP-1GLXLC-T sfp modul 20 kom  
4.   Prateći energetski podsistem - Detalji

 

Ponude dostaviti po stavkama.

Ponuda treba sa sadrži:

-jediničnu i ukupnu cenu,

-transportne troškove,

-rok isporuke i paritet,

-garanciju i

-način plaćanja.

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

PIB: 101206591

Matični broj: 07210434

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

mob. 064 6127083

emai: kapaciteti@fap.co.rs


1.4.2019. god.

ETIČKI KODEKS INTERNE REVIZIJE


28.3.2019. god.

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA


20.3.2019. god.

POVELJA INTERNE REVIZIJE


14.3.2019. god.

OGLAS

Prikupljanje ponuda za izradu provlakača /igle za provlačenje/

 

za obezbeđenje funkcionisanja mašine za čeono provlačenje kardanskih elemenata i prirubnica korpi diferencijala – FORST, potrebna je izrada provlakača /igle za provlačenje/.

 

Tehnički detalji

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

mob. 064 6127083

emai: kapaciteti@fap.co.rs


12.12.2018. god.

OGLAS

Prikupljanje ponuda za nabavku računarske opreme, strukturno kabliranje LAN mreže i softvera

 

1.      Računarska oprema

2.      Mrežna oprema

3.      Strukturno kabliranje LAN mreže i konfigurisanje opreme

4.      Softver

 

Ponude dostaviti po stavkama.

U razmatranje će se uzeti i parcijalne ponude u okviru pojedinačnih stavki.

 

Ponuda treba sa sadrži:

-jediničnu i ukupnu cenu,

-transportne troškove,

-rok isporuke i paritet,

-garanciju i

-način plaćanja.

Rok za dostavljanje ponuda 10 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika".

Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

 

Kontakt osoba za dodatne informacije Bosiljka Filipović, mob. 064 8109781.


16.10.2018. god.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA


12.7.2018. god.

REŠENJE APR-a


31.5.2018. god.

ZAKLJUČAK VLADE


11.12.2017. god.                    OBAVEŠTENJE

 

      Obaveštavaju se akcionari da Potvrde o broju akcija, stečenih konverzijom svog potraživanja u akcije, mogu dobiti u FAP Korporaciji a.d. Priboj, u Službi računovodstva i finansija, svakog radnog dana od 18.12 2017. godine u vremenu od 13h do 14,30h.  - Pogledajte ceo tekst Obaveštenja


24.11.2017. god.                 VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

 

PRAVOSNAŽNO REŠENJE PRIVREDNOG SUDA U UŽICU 2 St.11/2017 od 16.6.2017.


OGLAS

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OPRAVKU OPREME:

1.   Obradni centar SCHARMAN-5 Obradni centar sa četiri ose - Detalji
2.   Programske glodalice MEKOF – Koordinatna bušilica – glodalica sa tri ose - Detalji
3.   Programski stubovi EMAG1 i TRAUB – CNC strugovi sa dve ose, revolverska glava sa 12 alata - Detalji

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Predrag Pušonjić, dipl.ing.maš. tel. 064 6127083  e-mail: kapacitetifapa@gmail.com

 

Ponude slati na e-mail: kapacitetifapa@gmail.com


30.11.2016.god.

USVOJEN IZMENJENI I DOPUNJENI PLAN UPPR-a

- Rešenje PRIVREDNOG SUDA U UŽICU od 23.11.2016.god.


2.11.2016.god.                      VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

Objavljivanje izmena i dopuna broj 2 Unapred pripremljenog plana reorganizacije FAP Korporacije a.d. Priboj - Otvorite predmet

 

Korporacija FAP - Izmene i dopune br. 2 UPPR-a od 26.09.2016

Obaveštavaju se zaposleni i bivši zaposleni FAP Korporacije a.d. Priboj  da je Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl.br. 2 St. 10/2016, od 10.6.2016.godine pokrenut prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije nad FAP Korporacijom a.d. Priboj iz Priboja.

Skupština akcionara FAP Korporacije a.d. Priboj  na sednici održanoj 11.10.2016. godine donela je Odluku, a Vlada Republike Srbije na svojoj sednici od 27.10.2016. godine donela je Zaključak da se sve obaveze FAP Korporacije a.d. Priboj sa stanjem na dan 31.3.2016. godine konvertuju u kapital Korporacije.

Ročište radi glasanja o predloženim izmenama i dopunama Unapred pripremljenog plana reorganizacije, određeno je za 23.11.2016. godine, pred Privrednim sudom u Užicu.

Unapred pripremljen plan reorganizacije dostupan je na sajtu FAP Korporacije a.d. Priboj.

FAP Korporacija a.d. Priboj poziva zaposlene i bivše zaposlene, da od 3.11.2016. godine do 18.11.2016.godine, svakog radnog dana, u vremenu od 7:00 do 15:00 časova u Upravnoj zgradi - kancelarija broj 13 mogu da glasaju o Predloženom planu reorganizacije.


13.10.2016.god.                               OBAVEŠTENJE

 

Poštovani saradnici,

 

FAP KORPORACIJA A.D. PRIBOJ je nakon uspostavljenog predstečajnog postupka sa UPPR-om od strane Privrednog suda u Užicu nastavila sve poslovne aktivnosti za koje je registrovana.

 

Svoja interesovanja i zahteve za nabavku vozila iz proizvodnog programa FAP-a, rezervnih delova i usluga, možete dostaviti na sledeće kontakte:

e-mail:   marketing@fap.co.rs
tel.: 033 455 639;  033 455 637
fax:   033 455 639
mob.tel.: 066 382 065 Zoran Obradović
    064 810 97 82 Mijomir Dujović

 

Takođe, obaveštavamo sve kooperante (isporučioce, dobavljače) FAP-a da Službu nabavke mogu kontaktirati preko:

e-mail:

 

nabavka@fap.co.rs

uvoz@fap.co.rs

tel.: +381 33 455 565
fax:   +381 33 455 652
mob.tel.: 064 81 09 791


10.10.2016.god.

OBAVEŠTENJE FAP KORPORACIJE a.d. PRIBOJ - Otvorite dokument


7.9.2015.god.

 

FAP KORPORACIJA a.d. izdaje saglasnost - potvrdu o mogućnosti za prepravke vozila iz svog proizvodnog programa, na zahtev kupca, a u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na:

e-mail:   marketing@fap.co.rs
tel.: 033 455 639;  033 455 637
fax:   033 455 639


Pored prikazanih standardnih vozila, proizvodimo i vozila po zahtevu kupca. U vozila ugrađujemo isključivo  motore  MERCEDES, CUMMINS i MAN koji zadovoljavaju zahteve EU3, EU4 i EU5.


 

 

UPPR

izmene i dopune br.2

 

CNC/GASNA

REZAČICA

 

 

OSOVINE

 

 

FAP 3240 BS/AV 8x8

3240 BS/AV  8x8

 

 

ŠASIJE

 

 

1824 B/45 4x2

 

 

Namensko vozilo 1118 BS/AV, 4x4

1118 BS/AV 4x4

 

 

 

     Proizvodimo...

 

 

 e-mail

Kontakt