AKTUELNO


 


5.7.2021. god.

ZAPISNIK SA XVII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

održane 29.6.2021.godine


29.6.2021. god.

 

- ODRŽANA XVII - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete 29.6.2021. godine, na XVII-oj redovnoj sednici Skupštine Društva, po tačkama dnevnog reda:

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Odluka o izmeni Statuta

- tačka 5 Izveštaj o radu Nadzornog odbora

- tačka 6 Usvajanje Finansijskog izveštaja

- tačka 7 Odluka o pokriću gubitka

- tačka 8 Odluka o poslovanju

- tačka 9 Izbor Revizora

 

Formular za glasanje akcionara u odsustvu

 

- STATUT - prečišćen tekst


28.5.2021. god.

POZIV ZA XVII - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

29.6.2021. godine

 

 ODLUKA NO O SAZIVANJU XVII - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u ponedeljak  29.6.2021. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVI (šesnaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 03.08.2020.godine - Zapisnik

4.   Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
5.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period   jun 2020. - maj 2021. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
6.  

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu

- Bilans stanja 2020. FAP
- Bilans uspeha 2020. FAP
- Izveštaj o ostvarenom rezultatu za 2020. godinu
- Izveštaj o tokovima gotovine za 2020. godinu
- Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020. godinu
- Posebni podaci za 2020. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2020. godinu
7.   Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu
8.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
- Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu
9.  

Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu

 

Izvestilac po tačkama: 5,6,8,9 i 10 Ljiljana Simović-Raković, a po tačkama: 4 i 5 Sekretar Društva.

 

Javni poziv za XVII redovnu sednicu Skupštine akcionara, je upućen akcionarima dana 28.5.2021. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 19.6.2021. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 19.6.2021. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XVII (sedamnaestu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.6.2021. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument

 


21.5.2021. god.

OGLAS

o prodaji otpadnih limova putem prikupljanja ponuda

 

 1. Otpadni lim debeli      cca 8t

 2. Otpadni lim tanki       cca 1t

 

Rok za dostavlјanje ponuda je 7 (sedam) dana, od dana oglašavanja u listu "Politika" (25.5.2021.god.).

 

Sve dodatne informacije vezane za prodaju otpada mogu se dobiti na:

Tel:   033/ 455-639;

e-mail: marketing@fap.co.rs 

 

                                        Detalji oglasa...


 

8.8.2020. god.

SAOPŠTENJE GRUPACIJE OIS SRBIJE

 

  Grupaciju OIS Srbije čine fabrike koje se bave proizvodnjom naroružanja i vojne opreme i posluju većinskim državnim kapitalom. Zapošlјavamo blizu 17000 radnika, a sa nama sarađuje veliki broj domaćih kooperanata koji zapošlјava još najmanje 20000 lјudi.
              Prosečne zarade u OIS su iznad republičkog proseka i lako se može izračunati koliko porodica živi od onoga što proizvodimo i prodajemo. Naše fabrike se bave težišno proizvodnjom, a ponekada i trgovinom i plasmanom sopstvenih proizvoda. Oko 40 do 45%  ukupnog izvoza se ugovori direktno, a u većem broju slučajeva, baš kao i kod naših kolega u  čitavom svetu, registrovani trgovci pronalaze posao na svetskom tržištu i otkuplјuju naše prozvode koje dalјe plasiraju svojim kupcima. Na domaćem tržištu naše fabrike prodaju proizvode iz sopstvenog programa vojsci i policiji bez posrednika.
              Povodom neprekidnih napada na svaki posao koji zaklјučimo, na svaki dinar koji pošteno i u skladu sa zakonom zaradimo, ovim putem želimo da kažemo javnosti da ti napadi koje trpi naša industrija i naša proizvodnja ne trpe naše kolege u svojim zemlјama. Svaki naš proizvod može da bude prodat tek ako se utrvrdi da ne ide ni u jednu zemlјu koja je pod sankcijama UN. Sve ostale zemlјe su tržište i mi se za prostor i poslove borimo sa moćnijim i bogatitijim od nas. Navikli smo da naše proizvode sa stranih tržišta istiskuju moćni i bogati lobisti ali i za nas je novina da nas sa tržišta isklјučuju domaći lobisti i političari.

Obično nas sapliću u inostranstvu, sada to rade i u Srbiji. Mi ćemo poštovati svaku odluku naše države ali želimo da naglasimo da ni  jedna prodaja oružija nije bez druge strane i da nikome ne možete prodati ni metak da se ne javi uvređeni ili uplašeni sused. Ako nam se zabrani da poslujemo sa svakom zemlјom koja na našem prostoru nema dovolјno jak lobi, onda je sudbina nas i naših porodica veoma neizvesna.


6.8.2020. god.

ZAPISNIK SA XVI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

Formular za glasanje akcionara u odsustvu


5.8.2020. god.

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRANJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

 

- PLAN PRIMENE MERA

- POSEBNE PREVENTIVNE MERE

 


4.8.2020. god.

- ODRŽANA XVI - REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA FAP-a

                                                                        

Odluke donete na XVI-oj redovnoj sednici Skupštine Društva - po tačkama dnevnog reda:

- tačka 3 Odluka o usvajanju Zapisnika

- tačka 4 Odluka o izmeni Statuta

- tačka 5 Odluka o konverziji duga u kapital

- tačka 6 Odluka o isključenju prava prečeg upisa

- tačka 7 Odluka o usvajanju izveštaja NO

- tačka 8 Odluka usvajanje godišnjeg FI izveštaja

- tačka 9 Odluka o pokriću gubitka

- tačka 10 Odluka o godišnjem poslovanju

 

- STATUT - prečišćen tekst

 


2.7.2020. god.

POZIV ZA XVI - REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

3.8.2020. godine

 

 ODLUKA NO O SAZIVANJU XVI - REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                                   - Detaljnije...

koja će se održati u ponedeljak  3.8.2020. godine u 13  sati u Priboju, ul. Radnička bb – Upravna zgrada – Velika sala za sastanke sa sledećim denvnim redom:

 

1.  

Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela

2.   Usvajanje utvrđenog dnevnog reda
3.  

Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XV (petnanaeste) - redovne sednice Skupštine, održane 24.06.2019.godine - Zapisnik

4.   Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
5.  

Donošenje Odluke o izdavanju pete emisije običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala (konverzija duga u kapital)

6.   Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa
7.   Rezmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period  maj 2019. - jun 2020. godine
- Izveštaj o radu Nadzornog odbora
8.  

Donošenje Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

- Bilans stanja 2019. FAP
- Bilans uspeha 2019. FAP
- Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. godinu
- Izveštaj o tokovima gotovine za 2019. godinu
- Izveštaj o promenama na kapitalu za 2019. godinu
- Napomene uz Redovne FI FAP - 2019.
9.  

Donošenje Odluke o pokriću gubitka redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu

10.  

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu

- Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu

 

Izvestilac po tačkama: 5,6,8,9 i 10 Ljiljana Simović-Raković, a po tačkama: 4 i 7 Sekretar Društva.

 

Javni poziv za XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara, je upućen akcionarima dana 2.7.2020. godine.

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na Internet stranici Društva www.fap.co.rs i na Internet stranici Agencije za privredne registre i na Internet stranici Centralnog registra.

 

Kao Dan akcionara Društva utvrđuje se 24.7.2020. godine.

 

Akcionari, lično ili preko punomoćnika, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

 

Materijal za sednicu Skupštine, kao i predlozi odluka pripremljenih za Skupštinu, stavljaju se na uvid akcionarima na internet stranici Društva.

 

Akcionar, koji ima nameru da učestvuje u radu skupštine, obavezan je da prijavi učešće u radu Skupštine Kadrovskoj službi Društva najkasnije do 30.7.2020. god.

 

Prateći dokumenti:

1. Punomoćje za glasanje za XVI (šesnaestu) - redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 3.8.2020. god. - Preuzmite dokument

2. Obrazac za glasanje u odsustvu - Preuzmite dokument


30.06.2020. god.

OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku horizontalnog obradnog centra

 

Oglas važi od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika" (30. 06.2020.god.).

Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana.

 

Tehnički detalji

Ponuđač  treba da dostavi komercijalno-finansijske uslove isporuke.

Ukoloko Ponuđač zahteva uplatu avansa, potrebno je da navede sredstvo obezbeđenja avansa, kao i visinu zahtevanog avansa, koja mora biti manja od 100%.

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

PIB: 101206591

Matični broj: 07210434

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

emai: kapaciteti@fap.co.rs


 

22.6.2020. god.

OGLAS

o prodaji otpada putem prikupljanja ponuda

 

Otpadna bakarna žica cca 290 kg

 

                                        Detaljnije...


14.5.2020. god.

OGLAS

o prodaji otpada putem prikupljanja ponuda

 

1. Otpadni lim debeli cca 7t

2. Otpadni lim tanki cca 5t

                                        Detaljnije...


13.1.2020. god.

 

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE O FORMIRANJU GRUPACIJA OIS

 

Donošenjem Uredbe Vlade Srbije, koja  je stupila na snagu 8. januara 2020. godine, stvoreni su uslovi, definisani Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, za formiranje grupacije Odbrambena industrija Srbije.   

                                                                                              Detaljnije...


31.12.2019. god.

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
ODBRAMBENE INDUSTRIJE SRBIJE

 


30.12.2019. god.

OGLAS

potrebni radnici metalske i elektro struke

 

FAP Korporacija a.d. Priboj obaveštava zainteresovane radnike metalske i elektro struke (metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač, pogonski električar, operater na CNC mašinama), III i IV stepen stručne spreme, sa ili bez iskustva, da se jave u FAP Korporaciju a.d. Priboj – od 03.01.- 10.01.2020.godine, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 12:00 časova u Odeljenje kadrova-kancelarija broj 12 radi prijave za obavljanje traženih poslova.

Razgovor sa prijavljenim kandidatima biće obavljen 14.01.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Velikoj sali Upravne zgrade FAP-a.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 033 455-193 Sekretar Društva.


23.12.2019. god.

OGLAS

za prikupljanje ponuda za nabavku radnih stanica, tableta, lap-topova, mrežnih uređaja, serijskih servera i media konvertera

 

Oglas važi od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika".

Rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2019.god.

 

Tehnički detalji:

Potrebna je nabavka sledće opreme:
1.   Radne stanice - Detalji
    - GETAC B300 20 kom  
    - GETAC F110 10 kom  
    - Getac 11-16V, 22-32V VDC vehicle adapter 30 kom  
    - Havis Vehicle Dock 10 kom  
    - Protection film for F110 20 kom  
    - Protection film for B300 20 kom  
2.   Mrežni uređaji - Detalji
    - Viper-220A-T4G, EN 50155 managed Gbps routing switch 10 kom  
    - Power cable M12, 1,5 m 10 kom  
    - Phoenix contact network cable - NBC-MSX/ 2,0-94F/R4AC SCO - 1407472 40 kom  
    - Network cable RJ45-M12 - 1 m 160 kom  
    - Configuration Backup Device USB-M12 10 kom  
3.   Serijski server i media konverteri - Detalji
    - Moxa NPort 5650I-8-DTL-T 10 kom  
    - Moxa PWR-12150-EU-SA-T 10 kom  
    - Moxa WK-35-04 10 kom  
    - Moxa CBL-PJ21NOPEN-BK-30 10 kom  
    - Moxa IMC-21GA-T media converter 20 kom  
    - Мoxa SFP-1GLXLC-T sfp modul 20 kom  
4.   Prateći energetski podsistem - Detalji

 

Ponude dostaviti po stavkama.

Ponuda treba sa sadrži:

-jediničnu i ukupnu cenu,

-transportne troškove,

-rok isporuke i paritet,

-garanciju i

-način plaćanja.

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

PIB: 101206591

Matični broj: 07210434

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

mob. 064 6127083

emai: kapaciteti@fap.co.rs


1.4.2019. god.

ETIČKI KODEKS INTERNE REVIZIJE


28.3.2019. god.

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA


20.3.2019. god.

POVELJA INTERNE REVIZIJE


14.3.2019. god.

OGLAS

Prikupljanje ponuda za izradu provlakača /igle za provlačenje/

 

za obezbeđenje funkcionisanja mašine za čeono provlačenje kardanskih elemenata i prirubnica korpi diferencijala – FORST, potrebna je izrada provlakača /igle za provlačenje/.

 

Tehnički detalji

Ponude slati na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

 

Kontakt osoba za dodatne informacije, Predrag Pušonjić

mob. 064 6127083

emai: kapaciteti@fap.co.rs


12.12.2018. god.

OGLAS

Prikupljanje ponuda za nabavku računarske opreme, strukturno kabliranje LAN mreže i softvera

 

1.      Računarska oprema

2.      Mrežna oprema

3.      Strukturno kabliranje LAN mreže i konfigurisanje opreme

4.      Softver

 

Ponude dostaviti po stavkama.

U razmatranje će se uzeti i parcijalne ponude u okviru pojedinačnih stavki.

 

Ponuda treba sa sadrži:

-jediničnu i ukupnu cenu,

-transportne troškove,

-rok isporuke i paritet,

-garanciju i

-način plaćanja.

Rok za dostavljanje ponuda 10 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu "Politika".

Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu:

FAP Korporacija a.d. Priboj

Radnička bb, 31330 Priboj

 

Kontakt osoba za dodatne informacije Bosiljka Filipović, mob. 064 8109781.


16.10.2018. god.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA


12.7.2018. god.

REŠENJE APR-a


31.5.2018. god.

ZAKLJUČAK VLADE


11.12.2017. god.                    OBAVEŠTENJE

 

      Obaveštavaju se akcionari da Potvrde o broju akcija, stečenih konverzijom svog potraživanja u akcije, mogu dobiti u FAP Korporaciji a.d. Priboj, u Službi računovodstva i finansija, svakog radnog dana od 18.12 2017. godine u vremenu od 13h do 14,30h.  - Pogledajte ceo tekst Obaveštenja


24.11.2017. god.                 VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

 

PRAVOSNAŽNO REŠENJE PRIVREDNOG SUDA U UŽICU 2 St.11/2017 od 16.6.2017.


OGLAS

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OPRAVKU OPREME:

1.   Obradni centar SCHARMAN-5 Obradni centar sa četiri ose - Detalji
2.   Programske glodalice MEKOF – Koordinatna bušilica – glodalica sa tri ose - Detalji
3.   Programski stubovi EMAG1 i TRAUB – CNC strugovi sa dve ose, revolverska glava sa 12 alata - Detalji

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Predrag Pušonjić, dipl.ing.maš. tel. 064 6127083  e-mail: kapacitetifapa@gmail.com

 

Ponude slati na e-mail: kapacitetifapa@gmail.com


30.11.2016.god.

USVOJEN IZMENJENI I DOPUNJENI PLAN UPPR-a

- Rešenje PRIVREDNOG SUDA U UŽICU od 23.11.2016.god.


2.11.2016.god.                      VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

Objavljivanje izmena i dopuna broj 2 Unapred pripremljenog plana reorganizacije FAP Korporacije a.d. Priboj - Otvorite predmet

 

Korporacija FAP - Izmene i dopune br. 2 UPPR-a od 26.09.2016

Obaveštavaju se zaposleni i bivši zaposleni FAP Korporacije a.d. Priboj  da je Rešenjem Privrednog suda u Užicu, posl.br. 2 St. 10/2016, od 10.6.2016.godine pokrenut prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije nad FAP Korporacijom a.d. Priboj iz Priboja.

Skupština akcionara FAP Korporacije a.d. Priboj  na sednici održanoj 11.10.2016. godine donela je Odluku, a Vlada Republike Srbije na svojoj sednici od 27.10.2016. godine donela je Zaključak da se sve obaveze FAP Korporacije a.d. Priboj sa stanjem na dan 31.3.2016. godine konvertuju u kapital Korporacije.

Ročište radi glasanja o predloženim izmenama i dopunama Unapred pripremljenog plana reorganizacije, određeno je za 23.11.2016. godine, pred Privrednim sudom u Užicu.

Unapred pripremljen plan reorganizacije dostupan je na sajtu FAP Korporacije a.d. Priboj.

FAP Korporacija a.d. Priboj poziva zaposlene i bivše zaposlene, da od 3.11.2016. godine do 18.11.2016.godine, svakog radnog dana, u vremenu od 7:00 do 15:00 časova u Upravnoj zgradi - kancelarija broj 13 mogu da glasaju o Predloženom planu reorganizacije.


13.10.2016.god.                               OBAVEŠTENJE

 

Poštovani saradnici,

 

FAP KORPORACIJA A.D. PRIBOJ je nakon uspostavljenog predstečajnog postupka sa UPPR-om od strane Privrednog suda u Užicu nastavila sve poslovne aktivnosti za koje je registrovana.

 

Svoja interesovanja i zahteve za nabavku vozila iz proizvodnog programa FAP-a, rezervnih delova i usluga, možete dostaviti na sledeće kontakte:

e-mail:   marketing@fap.co.rs
tel.: 033 455 639;  033 455 637
fax:   033 455 639
mob.tel.: 066 382 065 Zoran Obradović
    064 810 97 82 Mijomir Dujović

 

Takođe, obaveštavamo sve kooperante (isporučioce, dobavljače) FAP-a da Službu nabavke mogu kontaktirati preko:

e-mail:

 

nabavka@fap.co.rs

uvoz@fap.co.rs

tel.: +381 33 455 565
fax:   +381 33 455 652
mob.tel.: 064 81 09 791


10.10.2016.god.

OBAVEŠTENJE FAP KORPORACIJE a.d. PRIBOJ - Otvorite dokument


7.9.2015.god.

 

FAP KORPORACIJA a.d. izdaje saglasnost - potvrdu o mogućnosti za prepravke vozila iz svog proizvodnog programa, na zahtev kupca, a u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na:

e-mail:   marketing@fap.co.rs
tel.: 033 455 639;  033 455 637
fax:   033 455 639


Pored prikazanih standardnih vozila, proizvodimo i vozila po zahtevu kupca. U vozila ugrađujemo isključivo  motore  MERCEDES, CUMMINS i MAN koji zadovoljavaju zahteve EU3, EU4 i EU5.


 

 

UPPR

izmene i dopune br.2

 

CNC/GASNA

REZAČICA

 

 

OSOVINE

 

 

FAP 3240 BS/AV 8x8

3240 BS/AV  8x8

 

 

ŠASIJE

 

 

1824 B/45 4x2

 

 

Namensko vozilo 1118 BS/AV, 4x4

1118 BS/AV 4x4

 

 

 

     Proizvodimo...

 

 

 e-mail

Kontakt