FAP KORPORACIJA a.d. Priboj

O G L A Š A V A

 PRODAJU OTPADA PUTEM PRIKUPLjANјA PONUDA

 

Otpadno gvožđe: čeličnih cevi, čeličnih profila, čeličnih ploča i delova od čelika debljina preko 3mm.

Orijentaciona težina otpada je  67t.

 

Sve zainteresovane firme, licencirane za otkup i promet sekundarnim sirovinama, svoje ponude za kupovinu

otpada mogu da dostave na adresu:

 

FAP KORPORACIJA a.d.

Sektor marketinga

Radnička bb

31330 Priboj

Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača su sledeći:

-    Najveća ponuđena cena za otpadni materijal,

-    Ponuda sa cenom nižom od trenutne tržišne cene neće biti razmatrana,

-    Rok za dostavlјanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana oglašavanja u listu Politika,

-    Komisijsko otvaranje ponuda i odlučivanje o dodeli posla održaće se 23.05.2022.godine u 13h.

-    Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, prisustvo ponuđača nije obavezno.

-    Kupac je dužan da uplati depozit od 2.100.000,00 dinara na račun 205-153145-45,

-    Razmatraće se samo ponude zainteresovanih kupaca koji su uplatili depozit,

-    Eventualne razlike nakon utvrđivanja stvarnih težina biće realizovane doplatom ili vraćanjem novca.

-    Uplata eventualne razlike ili vraćanje razlike mora se izvršiti pre otpreme otpadnog materijala.

-    Priprema za utovar, odnosno sečenje otpadnog materijala biće omogućeno na lokaciji prodavca,

     a izvođenje sečenja vršiće kupac sa svojom opremom za sečenje.

-    Utovar otpadnog materijala organizuje kupac.

-    Troškovi sečenja padaju na teret kupca.

-    Vaganje će se vršiti u Pogonu FAP-a Slobodna zona Priboj ili na drugom dogovorenom mestu u opštini

      Priboj.

-    Zainteresovani mogu izvršiti pregled otpadnih materijala radnim danima od 08:00-14:00h.

Sve dodatne informacije vezane za prodaju otpada mogu se dobiti na:

Tel:   033/455-639; 064/810-97-82

e-mail:marketing@fap.co.rs   

           KOMISIJA ZA PRODAJU OTPADA

 

Nazad